تبلیغات
نمونه سوالات پیام نور - جدید ترین نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ترم تابستان ۸۹ نیمسال دوم ۸۹ و …

دانشجویان آی تی و كامپیوتر دانشگاه پیام نور شهرضا

جدید ترین نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ترم تابستان ۸۹ نیمسال دوم ۸۹ و …

نویسنده :م یعقوبی
تاریخ:دوشنبه 27 دی 1389-11:48 ق.ظ

جدید ترین نمونه سوالات دانشگاه پیام نور

ترم تابستان ۸۹ نیمسال دوم ۸۹ و …

مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی

۸۵-۶(۱) _۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

ریا ضی عمومی یک

۸۵-۶(۱) _ ۸۶-۷(۱) _۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

فیزیک ۱

۸۳-۴(۲) _ ۸۴-۵(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱)
۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

____

برنا مه سازی پیشرفته

۸۵-۸۶(۱) _ ۸۵-۶(۲) _ ۸۶-۷(۲) _۸۷(t) _ 87-8(1)
87-8(2) _88-9(1) _ 88-9(2) _ میان ترم

ساختمان گسسته

۸۵-۶(۲) _ ۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲)_ ۸۷-۸(۱)
_ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

ریاضی عمومی ۲

۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _ ۸۸-۹(۱)
۸۸-۹(۲)

فیزیک ۲

۸۶-۷(۲) _۸۷-۸(۱) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

ساختمان داده

۸۵-۶(۱) _ ۸۵-۶(۱) _ ۸۵-۶(۲)_ ۸۶-۷(۲) _۸۶-۷(۲)
۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

مدار منطقی

۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸(t)
88-9(1) _ 88-9(2)

ذخیره و بازیابی اطلاعات

۸۵-۶(۱) _ ۸۵-۶(۲) _ ۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲)
۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

جمعیت و تنظیم خانواده

۸۹(t)

معماری کامپیوتر

۸۵-۶(۲) _ ۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱)
۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

مهندسی نرم افزار ۱

۸۵-۶(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲)
۸۸(t) _ 88-9(1) _ 88-9(2)_ 89(t)

طراحی الگوریتم

۸۵-۶(۱)_ ۸۶-۷(۱) _۸۶-۷(۲)_ ۸۷-۸(۱)
۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

نظریه زبانها و ماشینها

۸۵-۶(۱) _ ۸۵-۶(۲) _ ۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲) _۸۷-۸(۱)
۸۷-۸(۲) _ ۸۸(t) _ 88-9(1) _ 88-9(2)

زبان تخصصی

۸۵-۶(۲) _ ۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱)
۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

اصول طراحی پایگاه داده

۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _ ۸۸(t) _ 88-9(1)
88-9(2)_ 89(t)

معادلات دیفرانسیل

۸۴-۵(۲) _ ۸۵-۶(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱)
۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

شیوه ارئه مطلب علمی و فنی

۸۵-۶(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱)
۸۸-۹(۲)

زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم

۸۵(t) _ 85-6(2) _ 86-7(1) _ 86-7(2)
87-8(1) _ 88-9(1) _ 88-9(2)

آمار واحتمال مهندسی

۸۵-۶(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۸-۹(۱)

مدار الکتریکی ۱

۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

سیستم عامل

۸۲ _ ۸۶-۷(۲) _۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲)
۸۸(t)
_ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(t)

ریاضی مهندسی

۸۲ _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

شبکه های کامپیوتری

۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸(t) _ 88-9(1)
88-9(2) _ 89(t)

مهندسی نرم افزار ۲

۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲) _۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲) _۸۸-۹(۱)
۸۸-۹(۲)_ ۸۹(t)

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

۸۵-۶(۱) _۸۵-۶(۲) _ ۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲)
۸۸-۹(۲) _ ۸۹(t)

مدار الکترونیکی

۸۴-۵(۱) _ ۸۶-۷(۱) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۸-۹(۲)

ریز پردازنده

۸۲ _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _ ۸۸-۹(۱)_ ۸۸-۹(۲)

اصول طراحی کامپا یلر

۸۶-۷(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)_ ۸۹(t)

هوش مصنوعی

۸۴-۵(۲) _ ۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۱) _۸۷-۸(۲)
۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲) _ ۸۹(t)

گرافیک کامپیوتری ۱

۸۱_ ۸۷-۸(۱) _۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

شبیه سازی کامپیوتر

۸۷-۸(۱) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)
۸۹(t)

< ![endif]–>< ![endif]–>

روشهای محاسبات عددی

۸۶-۷(۲) _ ۸۸-۹(۱) _ ۸۸-۹(۲)

مهندسی اینترنت

۸۶-۷(۲) _ ۸۷-۸(۲) _ ۸۸-۹(۲)_ ۸۹(t)





نوع مطلب : نمونه سوال 





Admin Logo
themebox Logo